Algemene voorwaarden

  1. Onze facturen zijn contant betaalbaar. Indien een aannemingsovereenkomst voorafgaandelijk de opmaak van de factuur werd afgesloten, gelden de voorwaarden van de aannemingsovereenkomst. Voor openbare besturen en besturen hiermee gelijkgesteld gelden de wettelijke voorschriften zoals bepaald bij de wet, decreet of KB.
  2. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag zonder aanmaning of ingebrekestelling een interest van 12% per jaar.
  3. Klachten moeten binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur aangetekend en schriftelijk verzonden worden aan de advocaat. Indien er geen klachten overgemaakt werden binnen deze termijn van 8 dagen is de som van de factuur definitief verschuldigd.
  4. De bevoegdheid van de rechtbank: Alle overeenkomsten en facturen worden beheerd naar Belgisch Recht. Alle betwistingen voortvloeiende uit onderhavige overeenkomst of factuur worden beslecht voor de bevoegde rechtbank uit het arrondissement Dendermonde. De advocaat behoudt zich het recht voor de cliënt voorafgaandelijk op te roepen in verzoening