Agrarisch recht

Voor juridische geschillen gerelateerd aan de landbouw is de advocaat een partner die ook proactief kan werken.  Agrarisch Recht hoort thuis in een multidisciplinaire sector. Een landbouwactiviteit – zij het in hoofd- of bijberoep –  wordt meer en meer geconfronteerd met een strenge, bindende wetgeving. Denken we maar aan voorschriften voor het telen van gewassen of de exploitatie van een compleet landbouwbedrijf. Daarnaast bestaan er strikte voorschriften in het kader van de noodzakelijke omgevingsvergunning met aspecten van milieurecht en voorschriften van ruimtelijke ordening. Ook hiervoor kan u op ons een beroep doen voor advies en hulp.

Specifieke problematieken inzake erfrecht bij werfopvolging leiden soms tot een bittere strijd met hoogoplopende  ruzies in tal van landbouwfamilies. Ook hierin kunnen we zeker bemiddelen en advies verstrekken. Naast de vergunning voor het landbouwbedrijf zelf wordt de sector manifest geconfronteerd met verschillende problematieken zoals de steeds stijgende prijzen, schaalvergroting… Soms bracht de ruilverkaveling soelaas in het kader van een doorgedreven landbouwactiviteit. Afspraken die thans gemaakt werden met actieve landbouwers en zelfs met natuurverenigingen moeten meer bedrijfszekerheid geven naar de toekomst toe.

Zijn de omringende ontsluitingswegen nog landbouwvriendelijk? Belet de voortschrijdende lintbebouwing nog een gedegen landbouwactiviteit? Dat zijn enkele terechte vragen die gesteld zouden kunnen worden. Hoe wordt het omringend wettelijk kader van milieueffectrapporten (MER) en structuurplannen gezien door de vergunningverlenende overheid en werkt deze soms niet anti-landbouw? Hoe kan de burger zich gedragen in dit landelijk landbouwkader en hoe reageert deze in kader van afstandsregels en wat houdt de problematiek van uitwegen in?

Meer en meer landbouwbedrijven koppelen huisverkoop en toerisme aan de exploitatie van de gronden.

Vragen over bovenstaande problematieken, evoluties, pijnpunten? Advies of hulp nodig?
Contacteer ons vandaag nog. Mr De Prijcker en zijn team zoeken een pasklare oplossing voor u.